Bedriftsvilkår

Les på mørk bakgrunn

1. INNLEDNING


1.1 Disse vilkårene gjelder for bedrifter som ønsker å motta nye oppdrag gjennom tjenesten PROSJEKT+.


1.2 PROSJEKT+ (“Tjenesten”) er en internettbasert tjeneste hvor privatpersoner og bedrifter (“Brukere”) legger ut større prosjekter på anbud. PROSJEKT+ vil innhente relevant informasjon om prosjektet og kunden, og deretter gi opptil tre bedrifter mulighet til å gi tilbud på prosjektet. PROSJEKT+ vil være i kontakt med bedriften og brukeren i løpet av prosjektet.


1.3 Tjenesten leveres av Schibsted Norge SMB AS, med organisasjonsnummer 980 178 986, heretter «oss, vi eller våre». bedriften som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «bedriften».


1.4 Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos bedriften registrerer bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.


1.5 Vi står fritt til å avslå bedriftens fra tjenesten, blant annet basert på tidligere negativ historikk eller erfaringer med bedriften eller dens representanter/ansatte, bedriftens renommé som en seriøs aktør osv.


1.6 Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende som inngår avtalen på bedriftens vegne å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte bedriften.


2. ENDRINGER


2.1 Vi kan endre vilkårene uten å varsle bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft.


2.2 De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for bedriften på https://prosjektpluss.no/bedriftsvilkaar


2.3 Vi har rett til å endre på funksjonalitet og innhold på Tjenesten uten forutgående varsel.


3. OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN


3.1 Tjenesten krever at bedriften oppfyller spesifikke krav for bruk. Disse kravene skal bidra til en kvalitetssikring av bedriftene som utfører prosjekter innenfor tjenesten. Kravene innebærer at bedriften:


må være registrert i Foretaksregisteret,


må være registrert Aksjeselskap eller annen tilsvarende selskapsform,


må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret,


må ha ansvarsforsikring,


må ha enten mesterbrev, sentral godkjenning eller våtromssertifikat,


må ha vært i aktiv drift i mer enn to år


3.2 Vi gjennomfører kredittsjekk av bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet bedriften og bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk kan gjennomføres på nytt ved behov. Vi står fritt til å avslå forespørsel om avtale, og dessuten til å avslutte en avtale med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.


3.3 Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle prosjekter og/eller kundeinformasjon til andre.


3.4 Oppdragene fra brukerne av tjenesten kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdraget som skal utføres. PROSJEKT+ inngår ikke som en part i avtalen om oppdraget mellom bedriften og brukeren.


3.5 Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert og oppfyller kravene ihht. Punkt 3.1 så lenge bedriften har en avtale med oss. bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Vi kan når som helst be om at bedriften sender relevant dokumentasjon til oss.


3.6 Vi imøtekommer enhver forpliktelse vi måtte ha overfor skattemyndighetene eller andre relevante myndigheter til å utlevere opplysninger vi har om bedriften.


4. VARIGHET OG OPPHØR


4.1 Avtaleperioden gjelder fra bedriften har akseptert avtalen og vilkårene for tjenesten. I løpet av avtaleperioden skal Bedriften ha til intensjon å utføre oppdrag formidlet gjennom tjenesten.


4.2 Bedriften vil i løpet av avtaleperioden bli kontaktet av oss for å gi tilbud på relevante prosjekter. I løpet av avtaleperioden er bedriften forpliktet til å møte på avtalte befaringer, sende tilbud til kunde etter endt befaring og inngå kontrakt med kunde før utføring av eventuelle prosjekt.


4.3 Hvis bedriften ikke lenger ønsker å få formidlet prosjekter gjennom tjenesten kan bedriften si opp ved å sende en skriftlig oppsigelse til info@prosjektpluss.no. Avtalen opphører etter at bedriften har fullført og fakturert det siste prosjektet de fikk formidlet gjennom tjenesten før oppsigelsestidspunktet i sin helhet. Bedriften vil ikke bli formidlet nye prosjekter etter oppsigelsestidspunktet.


4.4 Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, vil bedriften fortsatt være skyldig utestående avtalt vederlag for formidlet prosjekt.


4.5 Bedriften skal holde oss skadesløs for tap påført som følge av krav fra tredjeparter eller som skyldes bedriftens brudd på avtalen.


5. PRIS OG BETALING


5.1 Avtalt pris bedriften skal betale til oss utgjør en avtalt prosentandel av totalt beløp for oppdraget før moms fakturert til kunden. Prosentandelen avtales ved avtaleinngåelse. Prosentandelen faktureres etter gjennomført oppdrag inkludert moms.


5.2 Vi kan øke prosentandelen som faktureres med virkning fra neste formidlede prosjekt, og senere prosjekter. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, bedriftens aktivitet på Tjenesten, kostnadsutviklingen i samfunnet osv.


5.3 Prisendring vil bli varslet per telefon, SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte før oppstart av et potensielt prosjekt. Dersom bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan bedriften si opp avtalen ved å sende en skriftlig oppsigelse til info@prosjektpluss.no.


5.4 bedriften forplikter seg til å videresende oss alle relevante dokumenter, herunder tilbud, kontrakt og fakturaer, som er sendt til kunden i forbindelse med utføringen av prosjektet. Vi forbeholder seg retten til å kontakte kunden for å kontrollere at det er sendt inn korrekt fakturaer. Fakturaene benyttes til å beregne skyldig vederlag til oss for formidlet prosjekt.


5.5 Vi står ikke ansvarlig dersom kunden ikke betaler utestående vederlag til bedriften. bedriften er selv ansvarlig for inndrivelse av uteblitt oppgjør fra kunde.


5.6 Ved forsinket eller uteblitt betaling vil vi ikke formidle flere prosjekter til bedriften inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til oppfølging ved inkasso.


6. BEDRIFTENS OPPTREDEN OG BRUK AV TJENESTEN


6.1 Tjenesten skal oppleves trygt og kvalitetssikkert for våre brukere. Det er derfor avgjørende at bedriften opptrer seriøst og profesjonelt i alle sammenhenger.


6.2 bedriften plikter å stille på avtalt befaring hos kunde, sende tilbud på oppdraget etter befaring, og ved avtaleinngåelse inngå kontrakt med kunden.


Disse avtalevilkårene gjelder alle avtaler inngått etter 01.07.2020