Sjekkliste for deg som skal starte med grunnarbeid

Grunnarbeid er når du klargjør tomten før byggearbeidet starter, og legger grunnlaget for en god byggeprosess videre. Med nøye planlegging og god oppfølging sørger du for at prosjektet kan utføres som planlagt. I denne artikkelen har vi skrevet en praktisk sjekkliste for deg som skal utføre grunnarbeid.

Sist oppdatert: 24. apr 14:29

1. Ha finansieringen i orden før du begynner

Det absolutt første du skal gjøre før du setter i gang med et prosjekt, er å sørge for at finansieringen er i orden. Da er det enklere å se hvilke muligheter du har, og du slipper unødvendige forsinkelser når arbeidet er satt i gang.

Ha budsjettet klart før du tar kontakt med arkitekt og entreprenør, slik at tiden kan brukes på å planlegge og bestemme hva som skal utføres og hvordan!

Se vår oversikt over hvilke utgifter som er vanlig når du skal utføre grunnarbeid.

Trykk her

2. Utfør en geoteknisk undersøkelse av tomten

Det skal alltid utføres en geoteknisk undersøkelse når det skal bygges nytt. Da får du informasjon om underlagets bæreevne og egenskaper. Dette er verdifull informasjon som blant annet viser om det er behov for støttemur eller andre støttekonstruksjoner, eller om underlaget er forurenset og må kjøres på deponi.

Mange entreprenører tilbyr kjøring av avfall til deponier inkludert i prisoverslaget, så dette er greit å få avklart tidlig.

3. Innhent informasjon om kabler og rørnett på eiendommen

Skaff oversikt over rørnettet på tomten. Det kan bli dyrt dersom gravemaskinen treffer og ødelegger et rør eller en ledningskabel under bakken, og det er ditt ansvar å fikse eventuelle skader som oppstår. Derfor skal det utføres en kabelpåvisning før gravejobben starter, for å kartlegge rørnett, strøm- og fiberkabler.

Informasjon om rørnettet og eiendommen du skal bygge på finner du hos kommunens tekniske eller byggtekniske avdeling.

4. Skaff nødvendig dokumentasjon og tegninger

Ha alle planer og tegninger klare før du begynner med grunnarbeidet. Da blir det enklere for entreprenøren å utføre arbeidet etter planen og lettere for deg å holde oversikt i løpet av prosjektet.

En arkitekt kan hjelpe deg med å tegne bygget, i tillegg til å samle inn nødvendig dokumentasjon. De har full oversikt over hvilken dokumentasjon du trenger, og kan hjelpe deg med hele prosjektet fra idé til ferdigstillelse.

Ved å benytte en arkitekt får du også en kompetent veileder og en verdifull ressurs gjennom hele byggeprosjektet. Dette gjør også jobben til entreprenøren enklere, fordi en arkitekt vil kunne lage en gjennomført og detaljert plan for byggeprosjektet.

Vil du vite mer om å bruke arkitekt?

Her kan du lese alt du må vite om å bruke arkitekt i ditt prosjekt

5. Husk godkjent søknad og byggetillatelse

I søknaden til kommunen stilles det krav til dokumentasjon. Denne dokumentasjonen har som formål å vise at prosjektet oppfyller lovkravene, og at ansvaret er korrekt fordelt mellom de ulike partene i prosjektet.

Når du skal søke om tillatelse for å utføre grunnarbeid er det spesielt større terrenginngrep som er i fokus. Hva som defineres som et terrenginngrep vil variere fra kommune til kommune, men innebærer som oftest steinbrudd, masseuttak og fyllinger. Dette er i hovedsak dersom det skal sprenges, pigges eller skjæres i fjell eller hvis mye masse skal fjernes eller legges til tomten.

Husk å ta vare på både søknad, byggetillatelse og dokumentasjon. Dette er viktig informasjon både før, under og etter at prosjektet er ferdigstilt!

Er du usikker på om du trenger tillatelse fra kommunen for ditt prosjekt?

Her kan du lese nyttig informasjon om søkeprosessen

6. Tilrettelegg for arbeid med maskinentreprenør

En stor del av grunnarbeidet vil for mange være gravearbeid for å tilrettelegge tomten før byggeprosjektet.

Husk at gravemaskinen vil gjøre større inngrep i området, både vegetasjonen og eventuelle kjøreveier. Tenk derfor over hvor og hvordan gravemaskinen skal komme til arbeidsområdet, slik at inngrepet på tomten blir så lite som mulig.

Snakk med maskinentreprenøren før dere går i gang med arbeidet, og avklar hva som skal utføres og hvordan det skal gjøres.

Når du allerede har en maskinentreprenør inne på tomten kan det være lurt å tenke på om det er noen andre arbeider som skal utføres samtidig. Kanskje du vil legge belegningsstein eller klargjøre innkjørselen for asfaltering.

Bare husk på å få definert timelønn for maskinentreprenøren i kontrakten, slik at alle parter er innforstått med hva eventuelle andre arbeidsoppgaver vil koste.

En stor del av grunnarbeidet er som regel gravearbeid for å tilrettelegge tomten før byggeprosjektet.
En stor del av grunnarbeidet er som regel gravearbeid for å tilrettelegge tomten før byggeprosjektet.

7. Du må både planere og drenere tomten

Når planene og tegningene er ferdige og du har fått tillatelse fra kommunen, kan du begynne med selve arbeidet. En stor del av grunnarbeidet er å planere, slik at du får riktig underlag for prosjektet ditt.

Hvis du skal bygge i en skråning er det vanlig å sette opp støttemur som sikring. Husk at dette kan føre til økte kostnader og burde være avklart med entreprenør før arbeidet settes i gang.

Dersom det er mye fjell eller stein i området som du skal bygge må du enten sprenge eller pigge. Dette utgjør en betydelig kostnad, og er derfor viktig å få med i budsjettet. Det samme gjelder dersom det er mye trær eller skog på tomten. Disse må fjernes før du begynner å grave, og kan bidra til at prisen på prosjektet øker.

Husk at planering i de fleste tilfeller også krever god drenering. Dette er for å forhindre oppsamlinger av overflatevann og unngå fuktskader på bygget.

8. Sørg for god kommunikasjon med entreprenøren

I større byggeprosjekter er det alltid viktig å opprettholde god kommunikasjon med entreprenøren. Da har både du og håndverkerne kontroll på arbeidet, og du unngår uoverensstemmelser underveis i prosjektet.

Det kan være en god idé å dokumentere byggeprosessen, og ta bilder underveis i prosjektet. Dette kan du gjøre selv, eller be prosjektleder eller entreprenøren om å gjøre. Da har du bevis dersom uenigheter eller skader skulle oppstå, i tillegg til informasjon om både eiendommen og bygget som kan være nyttig ved senere anledninger.

Skal du i gang med et større byggeprosjekt?

PROSJEKT+ har samlet alt du trenger å vite om planlegging av oppussings- og byggeprosjekter.

9. Tilrettelegg for flere prosjekter

Grunnarbeid og klargjøring av en tomt for utbygging forårsaker som oftest skader på vegetasjonen, og i noen tilfeller også nærliggende kjøreveier. Når du uansett skal gjøre et inngrep på tomten, kan det være lurt å sjekke om det er andre typer arbeid som kan utføres samtidig.

Er det kanskje på tide å utføre drenering eller legge strømkabler og fiber under bakken? Du kan spare både tid og penger på å gjøre dette samtidig som grunnarbeidet utføres, i tillegg til at det kan øke verdien på boligen og utvide mulighetene for utbygging på tomten.

10. Gjennomfør en sluttbefaring når arbeidet er utført

Når arbeidet er utført er det lurt å gjøre en sluttbefaring sammen med håndverker for å sjekke om arbeidet er utført i henhold til planen og etter gjeldende krav. Dette er viktig for begge parter, slik at dere er enig om at arbeidet er utført på en tilfredsstillende måte.

Det kan være lurt å ta med seg en ekstern fagperson på befaringen, dersom du selv ikke har utvidet byggteknisk kunnskap.

Sørg for å få tilsendt dokumentasjon på at grunnarbeidet er utført. Denne dokumentasjonen burde inneholde alt arbeidet som er utført, hvordan det er utført, hvem som har gjort jobben, eventuelle utfordringer som har oppstått underveis og pris for de ulike arbeidsoppgavene.

Mange entreprenører og håndverkere laster i dag opp sluttdokumentasjon i boligmappa. Som huseier kan du også laste opp informasjon om boligen din der selv.

PROSJEKT+ hjelper deg med å finne riktige fagpersoner for ditt prosjekt

Vi setter deg i kontakt med flere relevante bedrifter for ditt prosjekt, slik at du kan sammenligne og finne den som passer best for deg. Bedriftene har vi kvalitetssikret gjennom oss, slik at du skal være trygg på at oppdraget utføres av en dyktig og seriøs aktør.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023