Renovere eller bygge pipe? Dette må du vite

Det er strenge regler for hvordan skorstein og pipeløp skal bygges og vedlikeholdes i Norge. Dette er for å opprettholde brannsikkerheten, utnytte varmen og for at nærmiljøet ikke skal påvirkes av at du bruker ildstedet. I denne artikkelen oppsummerer vi det viktigste du trenger å vite om å bygge og vedlikeholde skorstein.

Sist oppdatert: 26. apr 11:31

Byggtekniske krav til skorstein og pipeløp

Tekniske installasjoner som en røykkanal og skorstein er underlagt det vi kaller Byggteknisk forskrift (TEK17). Forskriften er til for å ivareta sikkerhet, og for å sørge for at installasjon, montering og bruk skjer på en sikker og trygg måte.

Ifølge Byggteknisk forskrift skal røykkanaler og skorsteiner prosjekteres slik at varmeinstallasjonen fungerer optimalt.

Skorstein med feil oppstilling i pipeløp kan føre til vindnedslag og dårlig trekk. Dette kan igjen føre til at røykgass trenger ned til boligen. Dette er spesielt viktig å være bevisst på dersom du benytter deg av et åpent ildsted.

TEK17 stiller derfor krav til at skorstein og pipeløp skal være montert slik at røykgasser føres ut av bygget på en måte som ikke fører til brann i bygget eller andre nabobygg. Det stilles også krav til at røykkanal og skorstein skal holde en forsvarlig overflatetemperatur.

Skorsteiner utsettes for mye vær, bevegelse i bygget og endringer i temperaturer. Skorsteinen og bygningsdeler som ligger opp til pipeløpet skal derfor ha klarning for eventuelle bevegelser i bygningskonstruksjonen, og bygges på et bærende og brannsikkert underlag.

Du kan lese mer om krav til skorstein på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Alle småhus må ha skorstein

I tillegg til å vise til spesifikke retningslinjer til skorstein og pipeløp, stiller også Byggteknisk forskrift krav til blant annet energibruk for nye boliger.

Den 1. januar 2016 ble det lagt fram nye energikrav, hvor det blant annet ble innført at alle småhus skal ha skorstein, som en del av kravene til energiforsyning for denne typen bolig. Kravet om skorstein gjelder ikke dersom boligen har vannbåren varme eller er et passivhus, altså et hus med en konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard for boliger.

Småhus som for eksempel eneboliger og rekkehus, må ha skorstein. Det er ikke krav om vedovn eller lignende

Skal du bygge ny bolig?

Les vår steg-for-steg beskrivelse av prosessen her!

Det skal være mulig å inspisere skorsteinen

Skorsteinens utside skal være synlig. Dette er fordi det skal være mulig å inspisere og oppdage eventuelle skader på konstruksjonen. Hvor mange sider av skorsteinen som skal være synlig avhenger av hvilken type det er:

  • Piper i tegl eller betong skal være synlig på alle fire sider. Unntaket er dersom pipen har eget lufteløp. Denne siden er da unntatt kravet. Dersom du rehabiliterer pipen med godkjent fyringsrør reduseres kravet til to synlige sider.
  • For moderne elementpiper er kravet at skorsteinen skal være synlig på minst to sider.
  • For stålpiper varierer kravene. Det viktigste med denne typen pipe er at den er montert av en sertifisert fagperson, og at monteringsanvisningen er fulgt.

Har du planer om å bygge bolig med ildsted?

PROSJEKT+ hjelper deg med å finne riktig entreprenør

Vedlikehold og rehabilitering av skorstein

Som boligeier er det ditt ansvar å sørge for at pipa er i god stand. Det betyr at du for eksempel må sørge for at steiner eller løse gjenstander ikke faller ned, og utgjør en fare for forbipasserende.

Dermed er du ansvarlig for å følge med på pipa og om den behøver ekstra vedlikehold eller reparasjon over tid.

Du skal feie minst hvert fjerde år

Det er kommunens ansvar å sørge for at skorsteinene blir feiet og får jevnlig tilsyn. Feiertjenesten er plassert under brannvesenet. Feieren kommer ved behov, samtidig som det er et lovpålagt krav om sjekk av pipen hvert fjerde år.

Hvor ofte du trenger feier avhenger av hvor mye du fyrer. Ved vanlig bruk av ildstedet er det tilstrekkelig å feie hvert andre år. Har du for eksempel fyrt ekstra mye de siste årene eller er usikker på når pipa ble feiet sist, bør du ta kontakt feiervesenet i din kommune.

Feieren vil også kunne komme med gode råd om vedlikehold og gi beskjed om tiltak dersom det er skader på pipa. Dersom du får beskjed om at du må gjøre utbedringer er du lovpålagt å utføre dem.

Hvor ofte bør pipa rehabiliteres?

En skorstein blir utsatt for store belastninger over tid. Dette skyldes både bruk av ildstedet, og påkjenninger fra vær og vind. Derfor skal du også vedlikeholde og rehabilitere ved behov, i likhet med andre bygginstallasjoner i boligen din.

Det er strenge regler for utførelse av pipe og skorstein. En av grunnene er å sørge for at pipeløpet skal kunne stå imot en pipe- eller sotbrann, uten at det sprer seg til resten av bygningen.

En pipe som er oppført etter gjeldende lover og forskrifter skal ikke ta skade av en pipebrann, men la den kontrollert brenne ut uten at resten av boligen tar skade.

Arbeid med rehabilitering av skorstein skal kun utføres av kvalifiserte fagpersoner. Det betyr at du må finne et firma med sentral godkjenning for å utføre denne typen oppdrag.

Skal du rehabilitere pipe og tak, er det lurt å renovere loftet samtidig.

Les mer her!

Hvor mye koster piperehabilitering?

Piperehabilitering er i de fleste tilfeller langt rimeligere enn å skulle bygge en ny skorstein. I likhet med de fleste rehabiliteringer i boligen avhenger prisen av mange ulike faktorer.

Prisen varierer fra 20 000 til 100 000 kr, avhengig av arbeidets kompleksitet. Du bør alltid invitere en eller flere fagpersoner på befaring, slik at du får et mer nøyaktig overslag av prisen på piperehabiliteringen.

Hvordan bygge skorstein

Det er mye å holde styr på når du skal bygge en skorstein. For at konstruksjonen skal være effektiv og brannsikker er det viktig at plasseringen, tverrsnittet og høyden på skorsteinen er riktig dimensjonert.

Skorsteinens høyde og tverrsnitt må beregnes ut fra hvilken varmeinstallasjon du har valgt å bruke, og effekten denne skal ha for å sikre god forbrenning.

Hvor høy skal skorsteinen være?

Skorsteinens høyde over taket er av stor betydning for trekk, brannsikkerhet og påvirkning på nærmiljøet.

  • En skorstein skal være minst 80 cm over takets høyeste punkt.
  • Dersom skorsteinen er over 120 cm skal det monteres en feieplattform eller stigetrinn.

En skorstein kan bygges i mange ulike materialer

Det vanligste er å bygge pipe i teglstein, mur, betong eller stål.

Mange velger å bygge elementskorstein. Disse kan bygges i enten tegl, mur eller betong, og leveres som enten en-, to-, eller tresjikts-skorstein. Sistnevnte er den vanligste typen, og er bygget opp av et ytterelement, en isolasjonssjikt og en røykkanal. Denne konstruksjonen sørger for at varmen ledes innover, som gir en lavere overflatetemperatur – samtidig som den sørger for god varme fra ildstedet.

Husk å melde fra til feiervesenet når du har montert et nytt ildsted med pipe.

Stort prosjekt på gang?

La oss hjelpe deg med solide fagfolk

Du må søke om tillatelse for å bygge pipe

Du må sende søknad dersom du skal oppføre en ny skorstein. Dersom du planlegger å rive hele skorsteinen til under taket må du også sende søknad.

Husk at et søknadspliktig prosjekt krever en ansvarlig søker med gjeldende godkjenninger, som skal utføre og kontrollere arbeidet som er gjort. Det vil derfor være både smart og lønnsomt å benytte seg av en kvalifisert fagperson til dette arbeidet.

Når arbeidet er ferdig utført skal det foreligge en svarsvarerklæring. Samsvarserklæringen skal inneholde informasjon arbeidet som er utført på skorsteinen, og hvem som har utført arbeidet.

Dersom du skal montere stålpipe skal dette meldes til kommunen sammen med en samsvarserklæring for utført montering. Her kan det være forskjell fra sted til sted, så sjekk med din kommune hvis du er i tvil om hva som gjelder for ditt område

Å rive og bygge opp en skorstein som allerede er synlig på taket regnes som vedlikeholdsarbeid, og er dermed ikke søknadspliktig.

Les mer:

Når trenger du byggetillatelse, og hvordan skal du søke?

Dersom du ikke har pipeløp kan bioetanolpeis være en pen og praktisk løsning for din bolig.
Dersom du ikke har pipeløp kan bioetanolpeis være en pen og praktisk løsning for din bolig.

Har du lyst på peisovn, men mangler skorstein?

Det krever både tid og penger å bygge en ny pipe og skorstein i mur, og det utgjør et betraktelig stort inngrep i boligen. Heldigvis finnes det andre alternativer som er både enklere og rimeligere å installere, som for eksempel en peisovn med stålpipe.

Dette er en mindre komplisert løsning, men som likevel gir god varmespredning i rommet, like høy brannsikkerhet som andre ildsteder og tar kun få dager å montere.

For mange er den mer moderne stilen til en peisovn med stålrør også den varianten de foretrekker, uavhengig av pris og kompleksitet.

Det finnes også løsninger på markedet som ikke trenger pipeløp. En bioetanolpeis kan monteres i leiligheter og boliger uten at du trenger å gjøre store inngrep i bygget. Disse skaper varme ved å brenne etanol, og finnes i mange ulike utførelser – alt fra tradisjonelt ildsted til utallige moderne varianter.

Husk at det ikke lenger er lov å bruke fossil olje og gass til bolig. Dersom du ønsker en biopeis, så skal denne kun fyre med biogass.

Finn riktig håndverker med PROSJEKT+

Uansett om du planlegger å rehabilitere eller bygge skorstein er det mange krav og regler du skal forholde deg til.

For å sørge for at skorsteinen er brannsikker og funksjonell i mange år framover er det lurt å bruke en håndverker med riktig godkjenning og erfaring fra denne typen arbeid.

PROSJEKT+ hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med riktig håndverker for ditt prosjekt.

Beskriv oppdraget ditt, så tar vi kontakt med deg!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023