Bedriftsvilkår

Nye vilkår gjeldende for prosjekter formidlet fra 01.01.2023. Om du har spørsmål til de gamle vilkårene, ta kontakt (info@prosjektpluss.no).

1. Innledning

1.1 Disse vilkårene gjelder for bedrifter som ønsker å motta nye oppdrag gjennom tjenesten PROSJEKT+.

1.2 PROSJEKT+ (“Tjenesten”) er en internettbasert tjeneste hvor privatpersoner og bedrifter (“Brukere”) legger ut større prosjekter på anbud. PROSJEKT+ vil innhente relevant informasjon om prosjektet og Brukeren, og deretter gi opptil tre bedrifter mulighet til å gi tilbud på prosjektet. PROSJEKT+ vil være i kontakt med Bedriften og Brukeren i løpet av prosjektet.

1.3 Tjenesten leveres av Schibsted Norge SMB AS, med organisasjonsnummer 980 178 986, heretter «oss, vi eller våre». Bedriften som har inngått avtale om bruk av Tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

1.4 Avtale om bruk av Tjenesten inngås ved at autorisert person hos bedriften registrerer Bedriften som bruker av Tjenesten, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Tjenesten er underlagt disse vilkårene.

1.5 Vi står fritt til å avslå Bedrifter forespørsel om å inngå avtale om å bruke Tjenesten, blant annet basert på tidligere negativ historikk eller erfaringer med Bedriften eller dens representanter/ansatte, Bedriftens renommé som en seriøs aktør osv.

1.6 Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende som inngår avtalen på Bedriftens vegne å ha den nødvendige rett til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften.

2. Endringer

2.1 Vi kan endre vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer skal gis varsel 1 (én) måned før endringen trer i kraft. I vilkårene del 5 er det beskrevet endringer som gjelder pris og betaling.

2.2 De til enhver tid oppdaterte vilkårene er tilgjengelig for Bedriften på https://prosjektpluss.no/vilkaar/bedrift

2.3 Vi har rett til å endre på funksjonalitet og innhold på Tjenesten uten forutgående varsel.

3. Opplysninger om bedriften

3.1 Tjenesten krever at Bedriften oppfyller spesifikke krav for bruk. Disse kravene skal bidra til en kvalitetssikring av bedriftene som utfører prosjekter innenfor Tjenesten. Ved å signere vilkårene bekrefter Bedriften at kravene under er oppfylt. Bedriften bekrefter å:

  • Være registrert Aksjeselskap eller annen tilsvarende selskapsform,

  • Være registrert i Merverdiavgiftsregisteret,

  • Ha ansvarsforsikring,

  • Ha enten mesterbrev, sentral godkjenning, våtromsertifikat eller registrert i Elvirksomhetsregisteret

  • Ha vært i aktiv drift i mer enn to år

3.2 Vi gjennomfører kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk gjennomføres ved jevnlig mellomrom. Vi står fritt til å avslå forespørsel om avtale, og dessuten til å avslutte eller pause en avtale med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.

3.3 Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Tjenesten eller på annen måte videreformidle prosjekter og/eller kundeinformasjon til andre.

3.4 Oppdragene fra brukerne av Tjenesten kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdraget som skal utføres. PROSJEKT+ inngår ikke som en part i avtalen om oppdraget mellom Bedriften og Brukeren.

3.5 Bedriften plikter å påse at den er lovlig registrert og oppfyller kravene ihht. Punkt 3.1 så lenge Bedriften har en avtale med oss. Bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Vi kan når som helst be om at Bedriften sender relevant dokumentasjon til oss. Vi står fritt til å avslå forespørsel om avtale, og dessuten til å avslutte eller pause en avtale med umiddelbar virkning, dersom Bedriften på et tidspunkt ikke innehar tilstrekkelig godkjenninger og tillatelser.

3.6 Vi imøtekommer enhver forpliktelse vi måtte ha overfor skattemyndighetene eller andre relevante myndigheter til å utlevere opplysninger vi har om Bedriften.

4. Varighet og opphør

4.1 Avtaleperioden gjelder fra Bedriften har akseptert avtalen og vilkårene for tjenesten. I løpet av avtaleperioden skal Bedriften ha til intensjon å utføre oppdrag formidlet gjennom Tjenesten.

4.2 Bedriften vil i løpet av avtaleperioden bli kontaktet av oss for å gi tilbud på relevante prosjekter. I løpet av avtaleperioden er Bedriften forpliktet til å møte på avtalte befaringer, sende tilbud til Brukere etter endt befaring og inngå kontrakt med Bruker før utføring av eventuelle prosjekter.

4.3 Hvis Bedriften ikke lenger ønsker å få formidlet prosjekter gjennom Tjenesten kan Bedriften si opp ved å sende en skriftlig oppsigelse til info@prosjektpluss.no

4.4 Avtalen opphører etter at Bedriften i sin helhet har fullført og fakturert det siste prosjektet de fikk formidlet gjennom Tjenesten før oppsigelsestidspunktet i sin helhet. Bedriften vil ikke bli formidlet nye prosjekter etter oppsigelsestidspunktet.

4.5 PROSJEKT+ står fritt til å avslå forespørsel om avtale, og dessuten til å avslutte eller pause en avtale med umiddelbar virkning, dersom Bedriften ikke opptrer i tråd med vilkårene.

4.6 Dersom Bedriften er begjært eller slått konkurs, har innstilt sine betalinger eller lignende, vil Bedriften fortsatt være skyldig utestående avtalt vederlag for formidlede prosjekter.

5. Pris og betaling

5.1 Bedriften skal betale et gebyr til oss for formidlingen av oppdrag gjennom Tjenesten. Dette gebyret utgjør en avtalt prosentandel av det totale beløpet (eks MVA) for oppdraget som fremgår av inngått(e) avtale(r) mellom Bedriften og Brukeren. Gebyret faktureres med 14 dagers betalingsfrist som følger:

  • I prosjekter hvor avtalt eller estimert kostnad slik den fremgår av kontrakten mellom Brukeren og Bedriften er én million kroner eller lavere (eks MVA), faktureres gebyret på den kontraktsfestede oppstartsdatoen.

  • I prosjekter hvor avtalt eller estimert kostnad slik den fremgår av kontrakten mellom Brukeren og Bedriften er over én million kroner, faktureres kostnaden opp til én million kroner på den kontraktsfestede oppstartsdatoen. Resten av gebyret faktureres senest på den kontraktsfestede sluttdatoen. Bedriften kan be om at hele eller deler av gebyret som ellers faktureres på sluttdatoen faktureres tidligere.

5.2 Bedriften skal sende oss alle relevante dokumenter, herunder tilbud og kontrakt(er) som er inngått med Brukeren i forbindelse med prosjekter formidlet via Tjenesten. Vi kan kontakte Brukeren for å kontrollere at vi har mottatt korrekt dokumentasjon fra Bedriften.

5.3 Vi kan øke prosentandelen som faktureres, eller på annen måte endre prismodellen, med virkning fra neste formidlede prosjekt, og senere prosjekter. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, Bedriftens aktivitet på Tjenesten, kostnadsutviklingen i samfunnet osv.

5.4 Prisendring vil bli varslet per telefon, SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte før oppstart av et potensielt prosjekt. Dersom Bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan Bedriften si opp avtalen ved å sende en skriftlig oppsigelse til info@prosjektpluss.no

5.5 Vi forbeholder oss retten til å be om at Brukerne og/eller Bedriften sender oss alle fakturaer i forbindelse med et enkelt oppdrag, slik at vi kan kontrollere at kontraktssummen som fremgår av signert kontrakt er reell og ikke avviker betydelig fra endelig den samlede kostnaden som Brukeren er fakturert for oppdraget.

5.6 Vi står ikke ansvarlig dersom Brukeren ikke betaler utestående vederlag til Bedriften. Bedriften er selv ansvarlig for inndrivelse av uteblitt oppgjør fra Bruker.

6. Bedriftens opptreden og bruk av tjenesten

6.1 Tjenesten skal være og oppleves som trygg og sikker (herunder når det gjelder kvalitet) for brukerne. Det er derfor avgjørende at Bedriften opptrer seriøst og profesjonelt i alle sammenhenger.

6.2 Bedriften plikter å stille på avtalt befaring hos Brukerne, sende tilbud på oppdraget etter befaring, og ved avtaleinngåelse inngå kontrakt med Brukeren.

Registrer bedriften din - Start her

© Schibsted Norge SMB, 2023