Forbrukervilkår

 1. PROSJEKT+ er en tjeneste på internett levert av Schibsted Norge SMB AS der privatpersoner og bedrifter (heretter ”brukeren”) kan legge ut prosjekter de ønsker utført ut på anbud. PROSJEKT+ vil være i dialog med brukeren og sette brukeren i kontakt med håndverksbedrifter og andre tjenesteytere (“Bedrift”), som deretter kan gi tilbud på å utføre det arbeidet som er beskrevet. PROSJEKT+ er en formidlingstjeneste mellom brukeren og bedrifter, og har ikke noe ansvar for forhold som måtte oppstå i avtaleforholdet mellom Bruker og Bedrift.

 2. Ved å registrere deg på tjenesten når du legger ut anbud, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for PROSJEKT+.

 3. Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis ved registrering av anbud er korrekte. Videre er brukeren ansvarlig for at anbudene inneholder relevante og riktige opplysninger om det arbeid som ønskes utført. Brukeren er ansvarlig for at anbud og annet brukerpublisert innhold som registreres på PROSJEKT+ ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. PROSJEKT+ er ikke ansvarlig for brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og brukeren skal holde PROSJEKT+ skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.

 4. Brukerens anbudsutlysning vil behandles av PROSJEKT+ og være aktiv inntil oppdraget er fullført, eller inntil Brukeren deaktiverer anbudet. Ved deaktivering før Brukeren har valgt leverandør for oppdraget sitt vil involverte bedrifter informeres, og anbudet trekkes. PROSJEKT+ forbeholder seg retten til å lagre brukerpublisert materiale og annet brukerinnhold i henhold til personvernerklæringen. Dette gjelder selv om du deaktiverer et eller flere anbud. Brukerpublisert materiale på PROSJEKT+ kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten eller tilhørende tjenester. Brukeren vil bli kontaktet per e-post og/eller telefon i forbindelse med anbudet som registreres på PROSJEKT+. Brukeren vil også motta elektroniske nyhetsbrev fra PROSJEKT+, men kan velge å melde seg av nyhetsbrevet ved å benytte avmeldingsfunksjonen i mottatt nyhetsbrev, eller sende melding om dette til info@prosjektpluss.no før første nyhetsbrev mottas.

 5. Dersom en anbudsutlysning anses for å være i strid med brukervilkårene, har PROSJEKT+ rett til å fjerne, endre eller avvise denne. Videre har PROSJEKT+ rett til å endre på en anbudsutlysnings innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp på PROSJEKT+ eller videreformidles til Bedrifter via PROSJEKT+. Brudd på bestemmelsen her kan medføre utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp innhold som:- er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.- strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven- krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent handlingen. - kan karakteriseres som ”spam”, verving eller annen form for reklame- annet innhold som er i strid med norsk lov eller som er egnet til å støtte eller krenke andre.

 6. Ved registrering av anbud på PROSJEKT+ fyller brukeren ut et registreringsskjema. Anbudsforespørselen behandles av PROSJEKT+ ved at brukeren kontaktes på e-post, telefon eller SMS og ytterligere detaljer innhentes om nødvendig. PROSJEKT+ vil stille brukeren spørsmål som har til hensikt å klargjøre oppdraget, samt bevisstgjøre brukeren på oppdragets omfang, utfordringer og muligheter. Disse spørsmålene kan ikke anses som uttømmende og komplette, og vi oppfordrer derfor alltid brukeren til å sette seg godt inn i oppdraget han/hun har på anbud. PROSJEKT+ vil deretter videreformidle anbudsforespørselen til det vi anser som relevante bedrifter for oppdraget.

 7. Når brukeren legger ut en anbudsutlysning på PROSJEKT+, vil det ta noe tid før brukeren blir kontaktet for videre behandling av anbudsutlysningen. Denne kontakten vil skje over telefon. Dette fordi vårt kundesenter vil kontrollere anbudet og gjøre forberedende handlinger, i forkant av en samtale med brukeren der ytterligere detaljer knyttet til anbudet vil bli etterspurt.

 8. PROSJEKT+ etterstreber å være en faglig støttespiller for brukeren, men kan ikke holdes ansvarlig for råd gitt i samtale med brukeren. Brukeren står selv ansvarlig for å kontrollere og sette seg inn i aspekter knyttet til sitt eget prosjekt. brukeren kan kontakte PROSJEKT+ på e-post eller telefon.

 9. PROSJEKT+ produserer og publiserer faglig artikler knyttet til håndverkertjenester og større renoveringsprosjekter for privatpersoner. Vi etterstreber at informasjonen er korrekt og faglig oppdatert, men brukeren må selv vurdere informasjonen han/hun mottar. PROSJEKT+ kan ikke holdes ansvarlig for mulige konsekvenser som følge av informasjonen formidlet gjennom tjenesten og nettsiden.

 10. PROSJEKT+ etterstreber å kvalitetssikre og føre løpende kontroll på bedriftene som får formidlet oppdrag gjennom tjenesten. Slik kvalitetssikring gjøres gjennom dialog med bedriften, kontroll av relevante godkjenninger og sertifiseringer, tilgjengelig evalueringer og tilbakemeldinger, samt økonomi. Følgende krav er ufravikelig for bedrifter tilknyttet PROSJEKT+; MVA-registrering, gyldig ansvarsforsikring og registrert i selskapsregisteret som et AS eller tilsvarende selskapsform. PROSJEKT+ har nulltoleranse for svart arbeid og brudd på vilkårene bedriftene har inngått. Dersom dette oppdages blir bedriften utestengt fra tjenesten. PROSJEKT+ kan likevel ikke holdes ansvarlig dersom bedriften har fremstilt falsk eller feil informasjon, og ikke innehar kompetansen, erfaringen, sertifiseringene og godkjenningene de oppgir. PROSJEKT+ sikrer at bedriften oppfyller kravene til kvalitetssikring på koblingstidspunktet (tidspunktet Brukeren settes i kontakt med Bedrift). PROSJEKT+ kan ikke holdes ansvarlig dersom bedriften på et senere tidspunkt fraviker fra tjenestens krav til kvalitet. Brukeren står ansvarlig for å selv kontrollere at bedriften er egnet til å utføre det gitte oppdraget. Dersom brukeren selv endrer omfang av oppdraget etter at relevante Bedrifter er satt i dialog med brukeren, vil PROSJEKT+ ikke kunne sikre at bedriften innehar riktig kompetanse ol. til å utføre det utvidede oppdraget.

 11. PROSJEKT+ formidler oppdrag fra brukeren og til håndverksbedrifter. Valget av hvilke bedrifter som mottar oppdraget gjøres på bakgrunn av kjent informasjon om oppdraget, samt kjent informasjon om bedriften. PROSJEKT+ etterstreber å kun sette brukeren i kontakt med relevante bedrifter for sitt oppdrag, men kan ikke holdes ansvarlig dersom en eller flere av bedriftene som mottar anbudet likevel ikke kan påta seg oppdraget.

 12. PROSJEKT+ er en formidlingstjeneste mellom brukeren og Bedrifter. PROSJEKT+ er ikke en del av avtalen mellom brukeren og bedriften, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom, slik som feil i utførelsen av oppdrag, avtalebrudd, reklamasjoner, forsinkelse eller uenighet om oppgjør. Som Bruker står du fritt til å avslå eller godta tilbud gitt fra Bedrifter. Om det oppstår mangler eller feil knyttet til arbeid utført av Bedrifter formidlet gjennom tjenesten kan brukeren ikke fremme krav mot PROSJEKT+. Vi oppfordrer alle forbrukere til å skrive kontrakt med bedriften de velger til sitt prosjekt.

 13. Tjenesten er kostnadsfri for brukeren. PROSJEKT+ vil likevel kunne utvikle tjenesten slik at betaling gjennom tjenesten tilgjengeliggjøres for Brukere og bedriftene. bedriftene som får formidlet oppdrag gjennom PROSJEKT+ betaler et vederlag til tjenesten. Dette beregnes som en avtalt prosentandel av verdien på oppdraget, og beregnes på bakgrunn av fakturaer sendt fra bedriften til brukeren. Dersom det oppstår konflikt vedrørende betaling med brukeren, og brukeren ikke ønsker å betale, står bedriften fortsatt skyldig i vederlaget til PROSJEKT+.

 14. PROSJEKT+ kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.

 15. PROSJEKT+ tilstreber å tilby seriøse håndverkstjenester til sidens brukere, samt å sikre at bedriften som får formidlet oppdrag gjennom tjenesten er seriøse. PROSJEKT+ anser det derfor som ønskelig at tjenestens brukere evaluerer bedriften etter at oppdraget er fullført. PROSJEKT+ forbeholder seg retten til å i fremtiden inkludere tidligere evalueringer i informasjonen som sendes om bedriften til brukeren ved nye prosjekter. PROSJEKT+ forbeholder seg også retten til å utvikle tjenesten slik at evalueringer publiseres på nettsiden. bedriften kan skrive tilsvar til slike evalueringer som her er omtalt. PROSJEKT+ påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer eller tilsvar som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne publisere en evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme evalueringer. Evalueringene blir kontrollert for støtende innhold før de publisert med fullt navn.

 16. PROSJEKT+ forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tekst i anbudsutlysninger, dersom teksten inneholder formuleringer i forhold til utførelsen av oppdraget som anses for å kunne være i strid med god forretningsskikk eller lover og regler, eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. PROSJEKT+ pådrar seg ikke noen form for ansvar ved fjerning eller endring av tekst. Ved mistanke om handlinger som er i urettmessige eller i strid med god skikk fra brukerens side, herunder fiktive eller villedende anbud, vil PROSJEKT+ kunne sette brukeren i karantene, med melding om å kontakte PROSJEKT+ omgående. Inntil brukeren tar kontakt for å oppklare situasjonen, vil tilgangen til tjenesten være redusert eller sperret for brukeren.

Les om personvern og sikkerhet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på innhold fra PROSJEKT+? Vi sender ut nyttig informasjon i våre nyhetsbrev, med råd og tips om større oppussings- og byggeprosjekter.

© Schibsted Norge SMB, 2023